Brudd i årets lønnsforhandlinger

Torsdag 30.03 ble det brudd i lønnsforhandlingene mellom LO/YS og NHO etter at partene har forhandlet siden mandag. Årsaken til bruddet var uenighet om lønnsveksten og innretning. Det innebærer at partene må møtes til mekling hos Riksmekleren etter påske, det vil si 14. april og blir det ikke enighet innen fristen 15. april, kan enkelte bedrifter bli tatt ut i streik. I tråd med Hovedavtalens bestemmelser igangsettes drøftelsesmøter med tillitsvalgte om betinget permitteringsvarsel på det enkelte arbeidssted.

 

Hvorfor brudd?

Etter forhandlinger siden mandag, ble det torsdag brudd i lønnsforhandlingene mellom LO/YS og NHO. Årsaken til bruddet var bl.a. at det ikke ble enighet om hvilket lønnstillegg som skal gis i år og innretningene på oppgjøret. Kravet fra LO/YS var et lønnstillegg som må bidra til å øke medlemmenes kjøpekraft (reallønnsvekst) og en innretning av lønnsjusteringene som sikrer arbeidstakerne en rettmessig andel av verdiskapningen i virksomhetene bl.a. for å unngå skjevheter i lønnsutviklingen som har preget utviklingen i de senere år. 

Brudd på forhandlinger – hva skjer da?

Med brudd i de samordnede forhandlingene mellom LO/YS og NHO, vil oppgjøret gå til mekling hos Riksmekleren over påske med meklingsfrist ved midnatt 15. april. En streik kan dermed være et faktum fra 16. april. Hvilke forbund i LO/YS og i hvilke bransjer og omfanget av en eventuell streik, er ennå ikke kjent. Et varsel om plassfratredelse vil skje med 4 dagers varsel ifbm. meklingen, slik at en konflikt kan bli iverksatt fra 16. april. Dette varselet inneholder detaljer om hvem og hvor mange som tas ut i streik – i første omgang. Etter hvert kan det komme varsel om opptrapping av streiken osv.

Permitteringer – hva og hvordan?

Dersom LO/YS bestemmer seg for å ta ut medlemmer av NNN Meieri i en streik, vil det ganske fort kunne føre til at det ved berørte anlegg kan bli problemer med å holde driften i gang. Øvrige ansatte, herunder noen av NMLs medlemmer, kan derfor risikere å bli midlertidig permittert. Reglene for permittering står nedfelt i Hovedavtalen Kap. VII. I forbindelse med faren for en forestående konflikt, er det vanlig at bedriftene kommer med et betinget permitteringsvarsel.

Drøftelser – lokal forankring og dialog:

Før et betinget permitteringsvarsel gis, skal det drøftes med de tillitsvalgte, og det skal settes opp protokoll fra drøftingene signert av begge parter ved hver lokalsjon. Først da kan et betinget permitteringsvarsel gis (ved betinget permittering kan varselet gis ved oppslag i bedriften). Først etter at drøftinger er avholdt og protokoll undertegnet starter varslingsfristen på 14 dager.

Hvis spørsmål, ta kontakt med lokal tillitsvalgt, hovedtillitsvalgt eller NML sekretariat.

Vi vil fortløpende informere om saken.

 


Mat- og meieripostens utgave nr. 3 2024.

13 juni 2024

Et av landets eldste fagblad, mat- og meieriposten, er klar med ny utgave; nr. 3, 2024. Mye spennende fagstoff kan du finne der og de som er abonnenter kan allerede nå lese utgaven digitalt. Papirutgaven kommer noe senere.

Scroll til toppen