NML er godt forberedt til årets hovedoppgjør

Informasjon om årets hovedoppgjør

NML er godt i gang med forberedelser til årets lønnsforhandlinger. Her kommer informasjon om både nøkkeltall og tidsforløp om årets hovedoppgjør.

Informasjon om årets hovedoppgjør

NMLs forhandlingsutvalg, sammen med sekretariatet, arbeidet med revidering av tariffer og underlag til årets lønnsoppgjør. Som et viktig underlag til årets hovedforhandlinger er også utviklingstall viktig. Partenes "nøytrale" tallknusere, Teknisk Beregningsutvalg (TBU), har nylig fremlagt foreløpige tall for 2023 og forventninger til 2024:

2023:

Årslønnsveksten 2023

 • Årslønnsveksten totalt er på 5,3% fra 2022 til 2023 for de største forhandlingsområdene samlet. Innenfor offentlig sektor (stat og kommune) var årslønnsveksten høyere enn 5,3%, mens innenfor de private var det i snitt lavere. Eksempelvis var årslønnsvekst i industrien samlet i NHO-området på 4,8 prosent, med 5,0% årslønnsvekst for industriarbeidere og 4,0% for industrifunksjonærer.

Prisveksten 2023

 • 2023 var preget av prisvekst, renteøkninger og lav kronekurs. Prisveksten 2023 totalt ble på hele 5,5%.

2023 føyer seg i rekkene med nok et år med nedgang i reallønnen!

2024

Konsumprisvekst.

TBU anslår en vekst i konsumprisene på 4,1 prosent fra 2023 til 2024. Veksten i konsumprisindeksen (KPI) beskriver utviklingen i prisene på varer og tjenester som kjøpes av privatpersoner i Norge. Årsaken til denne vurderingen nevnes at de siste månedene har kronekursen styrket seg, og bl.a. prisene på kraft har gått ned. Men det er usikkert hvordan kronekursen og energiprisene vil utvikle seg framover, og det er også usikkert hvilken prisvekst vi kan få på importerte varer fra utlandet. TBU vil vurdere anslaget på nytt og legger fram et oppdatert anslag 12. mars

Frontfaget.

Frontfagsmodellen er bærebjelken i den norske lønnsdannelsen. Frontfaget, som representerer konkurranseutsatt industri, omfatter norske eksportbedrifter som er utsatt for internasjonal konkurranse. Disse virksomhetene kan i mindre grad bestemme prisene på produktene. I dag er det LO/YS som sammen med NHO forhandler om frontfagsrammen og er først ute med forhandlingene. Resultatene fra disse legger grunnlaget for øvrige lønnsoppgjør.

De 4 kriteriene.

En fagforenings plikt er, i tillegg til å ivareta medlemmenes lønnsutvikling, også å hensynta bedriftens situasjon slik at det blir en lønnsutvikling som er bærekraftig både for bedriften og arbeidstaker. Som en del av NMLs avtaleverket, skal NML bli presentert de 4 kriteriene som sier noe om bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. Dette i tillegg til frontfagsresultatet, vil danne grunnlaget for NMLs krav.

Viktige tidspunkt for årets hovedoppgjør:

 • 20. februar: LOs representantskapsmøte og Parats forhandlingsutvalg vedtar kravene i årets lønnsoppgjør. 
 • 27. februar: YS vedtar sitt inntektspolitiske dokument med krav til lønnsoppgjøret
 • 29. februar: NML "sier opp» sine avtaler - som en del av forberedelsene til inngåelse av ny tariffavtale.
 • 10. februar: Unio - inntektspolitiske konferanse
 • 7. mars: NHOs Representantskapsmøte. Vedtar sine posisjoner foran årets oppgjør.
 • 15. mars: Frontfagsoppgjøret starter med kravoverlevering
 • 21. mars: Forhandlingsfrist i frontfagsoppgjøret mellom Fellesforbundet/Norsk Industri og Parat/YS. 
 • 22. Mars: Endelig rapport fra TBU.
 • 25. mars: Oppstart mekling frontfaget (dersom det blir brudd i forhandlingene).
 • 2. april (1. april er 2. påskedag): Eventuelt brudd og plassfratredelse i meklingen i frontfaget
 • 6. april: Meklingsfrist frontfaget (med fare for streik fra midnatt).

I og med at det i år er et hovedoppgjør, vil vi også ta med oss krav om endringer i ordlyd i overenskomster, i tillegg til lønnskrav. Men vi ser absolutt behovet for å prioritere lønnsutviklingen! Oppstart forhandling på meierioverenskomsten antas oppstart i april og funksjonæravtalen mai/juni. Vi ser fram til å komme i gang med årets hovedoppgjør.

Den enkeltes forberedelse.

Vi vil oppfordre alle våre medlemmer om å be om en lønnssamtale før mai, da dette ikke gis automatisk av arbeidsgiver/leder. I forkant av lønnssamtalen anbefaler vi deg at du forberede deg; dine tanker om hvordan du har prestert gjennom året, din lønn i forhold til tilsvarende stillinger/kolleger med lik bakgrunn osv.. 


Scroll til toppen