Norske Meierifolks Landsforening ble dannet i 1914, og er i dag den nest største fagforeningen innen meieriindustrien.

NML er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon.

Organisasjonens hovedformål er å ivareta medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser i deres arbeidsforhold.
Utdanningsspørsmål og kompetanseutvikling (etter- og videreutdanning) er sammen med arbeidet for best mulig lønns- og pensjonsbetingelser for medlemmene sentrale og prioriterte arbeidsområder for foreningen.

Vedtekter NML 14.09.2019

Aarsmelding 2018

Landsmøtet holdes annethvert år og består av 25 valgte utsendinger samt foreningens hovedstyre, er foreningens høyeste myndighet. NML ledes av et hovedstyre på 7 medlemmer, 6 valgt på landsmøtet samt fellestillitsvalgt.

Hovedstyret 2021 – 2022

Sekretariatet holder til i Oslo og har p.t. 3 ansatte.
Daglig leder: Generalsekretær Ottar Olden, tlf. 23 00 27 13 / 99520 793
Økonomi/regnskap: Margrethe Rones, tlf. 23 00 27 12 / 922 01 988
Sentralbord/Annonser: Anne Bergman, tlf. 23 00 27 10 / 90594093
firmapost@nml.no

Lokalforeninger

Tillitsvalgtapparat
På arbeidsplasser hvor NML har medlemmer, kan det i henhold til Hovedavtalen etableres en ordning med bedriftsvis tillitsvalgte. Organisasjonen har ca. 60 slike tillitsvalgte, som bistår medlemmene i spørsmål som angår forhold knyttet til arbeidsplass eller medlemskap.

Tariff og lønnsavtaler