Valget av ansattes representanter til TINEs konsernstyre foretatt i KU 1. april er ugyldig.

NML i TINE har levert klage til Bedriftsdemokratinemnda på valget av de ansattes representanter til TINEs konsernstyre – som ble foretatt i KU (konsernutvalget av tillitsvalgte) 1. april.

Bedriftsdemokratinemnda har i møte 11. mai d. å. gitt NML i TINE fullt medhold.

Nemndas vedtak lyder som følger:

«I medhold av samvirkelova § 67 fjerde ledd, jf. Aksjeloven § 6-4 fjerde ledd og representasjonsforskriften § 7 tas klagen fra NML i TINE til følge. Valget av de ansattes representanter til styret i TINE oppheves. Nytt valg avholdes etter samvirkelova og representasjonsforskriftens regler.»

NML har videre fått avklart at vedtaket innebærer at de ansattes representanter i siste periode, dvs. frem til 1. april d. å., blir sittende i TINEs konsernstyre  til nytt valg er avholdt i tråd med nemndas vedtak.

Valgstyret i TINE har i møte 18. mai tatt nemndas vedtak til etterretning og vil starte forberedelsene til nyvalg i henhold til representasjonsforskriften.

Les mer om Bedriftsdemokratinemndas behandling og vedtak her

Les mer om Bedriftsdemokratinemnda her.